معرفی یک دخترخوب (شعر طنز)

دیگری گویدت که جانی تو
گز شیرین اصفهانی تو ! پیرمردی یواشکی از پشت
گوید این دخترک مراهم کشت ! نم نمک می رومی ز راه به در
با همین گفته ها شوی خرتر ! سادگی بعد از این نمی صرفه
من فدای چشات بشم حرفه! سادگی ها تو یک کمی کم کن
تو خیابون حواستو جمع کن ! جمع ما شد اگر که جم! به درک
یا که شد قافیه «کلم» به درک! گیرهای سه پیچ را ول کن
خوشگلم ، فکر این اراذل کن این جوان ها تمام ناجورند
آی ماهی ، بپا همه تورند پلویی می شوی به یک دوری
سی دی ات پخش می شود فوری می شوی نقل محفل مردم
سبب عیش کامل مردم آبرویت به باد خواهد رفت
نه یه خورده ، زیاد خواهد رفت کار من نیست تا کنم خواهر ،
امر معروف و نهی از منکر قصد من نیست تا کنم کیفی
منتها چون که دیدمت حیفی ! گفتم این را بپرسم ای زیبا
که اگر فکر شوهری حالا؟! گر چه ناراحتی تو از دستم
من خودم کیس قابلی هستم!

 

شاعر: راشد انصاری

/ 0 نظر / 16 بازدید